Current Members 

Lab Assistant (joint with Dr. Wei Lu’s Group)

 

Xiu-Lian Lin (2018.09 -)

M.Sc. Guangdong Pharmaceutical University

Email: linxl@sustech.edu.cn

Research Assistant Professor or Senior Researcher

Dr. Liu-Pan Yang (2014.09 – 2017.09, postdoc; 2017.10 -)

Ph.D. Beijing Institute of Technology

Email: yanglp@sustech.edu.cn

Dr. Xiao-Ping Wang (2017.06 -2020.01, postdoc; 2020.01-)

Ph.D. Xiamen University

Email: wangxp@sustech.edu.cn

Dr. Li-Li Wang (2015.09 – 2018.04, postdoc; 2018.05 -)

Ph.D. Hunan University

Email: wangll@sustech.edu.cn

Postdoc Fellows

Dr. Mao Quan (2018.09 -)

Ph.D. Shanghai Jiao Tong University

Email: quanm@sustech.edu.cn

 

Dr. Gongbin Huang (2019.09 -)

Ph.D. Sun Yat-Sen University

Email: huanggb@sustech.edu.cn

 

Dr. Liping Huang (2020.09 -)

Ph.D. Sun Yat-Sen University

Email: huanglp@sustech.edu.cn

Dr.  Xi-Ran Yang (2018.07 -)

Ph.D. Wuhan University of Science and Technology

Email: yangxr@sustech.edu.cn

 

Dr. Lei-Min Zhao (2018.10 -)

Ph.D. Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS

Email: zhaolm@sustech.edu.cn

Research Assistants

Songmeng Wang (2020.07-)

M.Sc., Nankai University

Email: wangsm@mail.sustech.edu.cn

 

Graduate Students 

    Ph.D. Candidates

Yan-Fang Wang (2019.07 -)

Ph.D. Candidate, SUSTech (2019.09-)

Email: 11930562@mail.sustech.edu.cn

Li-Shuo Zheng (2020.04 -)

Ph.D. Candidate, SUSTech (2020.09-)

Email: zhengls@mail.sustech.edu.cn

     Ph.D. Candidates(Joint Program)

Fei Jia, (2016.08 – , with Prof. Christoph Schalley)

Freie Universitāt Berlin

Email: feijia@zedat.fu-berlin.de

Huan Yao  (2017.09-)

Harbin Institute of Technology

Email: 11749293@mail.sustech.edu.cn

Zhao Chen  (2018.08 – , with Prof. Jishan Wu)

National University of Singapore

Email: 11855004@mail.sustech.edu.cn

Hang Zhou (2020.09 – , with Prof. David Lee Phillips)

The University of Hong Kong 

Email: zhouh3@mail.sustech.edu.cn

Yan-Long Ma  (2016.09 – , with Prof. Ruibing Wang)

University of Macau

Email: 11653018@mail.sustech.edu.cn

Will Wei-Er Liu  (2017.09 – , with Prof. Ho Yu Au-Yeung)

The University of Hong Kong 

Email: liuwe@mail.sustech.edu.cn

Ming-Shuang Li (2019.09 -)

Harbin Institute of Technology

Email: 11849234@mail.sustech.edu.cn

Shan He (2020.09 – , with Prof. Ho Yu Au-Yeung)

The University of Hong Kong 

Email: 11610611@mail.sustech.edu.cn

    M.Sc. Candidates

Xin-Yu Pang (2019.09 -)

M.Sc. Candidate, SUSTech (2019.09-)

Email: 11510274@mail.sustech.edu.cn

Xue-Ru Wang (2020.09-)

M.Sc. Candidate, SUSTech (2020.09-)

Email: 12032769@mail.sustech.edu.cn

Hong Zhang (2019.09 -)

M.Sc. Candidate, SUSTech (2019.09-)

Email: 11930077@mail.sustech.edu.cn

Jia-Ni Jin (2020.09 -)

M.Sc. Candidate, SUSTech (2020.09-)

Email: 12032810@mail.sustech.edu.cn

Undergraduate Students 

Yutao Zheng (2019.03 -)

Undergraduate, SUSTech (2018.09-)

Email: 11811225@mail.sustech.edu.cn

Zuoxu Wang (2019.09 -)

Undergraduate, SUSTech (2018.09-)

Email: 11811416@mail.sustech.edu.cn

Cong Jin (2018.07 -)

Undergraduate, SUSTech (2017.09-2021.07)

Email: 11711215@mail.sustech.edu.cn

 

Alumni

Da-Pan Li, M.Sc., University of Jinan

Research Assistant ( 2013.08 – 2014.06 )

Current Position: Ph.D. Candidate,

 City University of Hong Kong

Dr. Sebastian Richter, Ph.D, Freie Universitāt Berlin

Research Fellow ( 2014.03 – 2015.01 )

Current Position: Research Scientist

 BASF

Chang-You Zhu, M.Sc., Hebei University of Technology

Visiting Student ( 2014.09 – 2015.09 )

Current Position: Research Assistant,

                                  SUSTech

Li Zhang, M.Sc., Central China Normal University

Research Assistant ( 2014.07 – 2015.10 )

Current Position: NA

 

Chen-Xi Cai, B.S., SUSTech

Undergraduate ( 2013.10 – 2016.07 )

Current Position: Ph.D. Candidate,

 Emory University

Cindy Ying Chen, M.Sc., University of Macau

Lab Assistant ( 2013.11 – 2016.08 )

Current Position: Ph.D. Candidate,

 University of Macau

Dr. Zhen-Feng He.  Ph.D, Jilin University

Research Fellow ( 2013.04 – 2016.08 )

Current Position: Associate Professor

 North University of China

Sheng-Hua Wang, M.Sc., Hunan University of Science and Technology

Research Assistant ( 2015.08 – 2017.05 )

Current Position: Ph.D. Candidate,

 Sun Yat-sen University

Yu-Mei Wang,  M.S., GuangXi Normal University

Visiting Student ( 2017.06 – 2020.01 )

Current Position: Ph.D. Candidate,

 Jinan University

Leo Hao Liu, B.S., SUSTC

Undergraduate ( 2014.09-2018.07 )

Current Position: Ph.D. Candidate,

 Arizona State University

Dr. Hua Ke, Ph.D, Fuzhou University

Postdoc ( 2016.03 – 2018.07 )

Current Position: Associate Professor,

Pingxiang University

Dr. Xuan Huang, Ph.D, Nanjing University

postdoc ( 2016.05 – 2018.08 )

Current Position: Self-employment 

 

Lin-Ming Bai, M.Sc., Xi’an Jiaotong University

Visiting Student ( 2017.08 – 2019.01 )

Current Position: Ph.D. Candidate,

 Xi’an Jiaotong University

Yi-Kuan Tu, B.S., SUSTech

Undergraduate ( 2017.05-2019.06 )

Current Position: blank

 

Li-Shuo Zheng, M.Sc. Tianjin University

Research Assistant (2017.07 – 2019.10)

Current Position: 

 

Hang Zhou, B.S. Beijing Normal University

Research Assistant (2017.07 – 2020.8)

Current Position: Ph.D. Candidate,

The University of Hong Kong 

Will Wei-Er Liu. B.S., SUSTech

Undergraduate ( 2013.09 – 2017.06 )

Current Position: Ph.D. Candidate,

The University of Hong Kong 

                                 

Gang Ye, M.Sc., Northwest University

Research Assistant ( 2013.08 – 2014.07 )

Current Position: Ph.D. Candidate,

 University of Groningen

Karen Xin Yang, B.S., SUSTC

Undergraduate ( 2011.09 – 2015.08 )

Current Position: Ph.D. Candidate,

 Texas A&M University

Zhi-Sheng Pan, M.Sc., Xiamen University

Research Assistant ( 2014.09 – 2015.10 )

Current Position: BUCHI Labortechnik AG

 

Hao-Yi Wang, B.S., SUSTech

Undergraduate ( 2013.09 – 2016.07 )

Current Position: Ph.D. Candidate,

 Dartmouth College

Jiao-Nan Sun, B.S., SUSTech

Undergraduate ( 2013.06 – 2016.07 )

Current Position: Ph.D. Candidate,

 Ohio state University

Dr. Guo-Bao Huang, Ph.D., South China Normal University

Visiting Student ( 2014.06 – 2016.08 )

Current Position: Associate Prefessor,

 Yulin Normal University

Fei Jia, M.Sc., Jinan University

Research Assistant ( 2013.07 – 2016.08 )

Current Position: Ph.D. Candidate,

 Freie Universität Berlin

Dong-Hao Li, B.S., SUSTC

Undergraduate ( 2013.09 – 2017.06 )

Current Position: Ph.D. Candidate,

 University of Notre Dame                                                                                              

San-Jiang Pan, M.S., Tianjin University of Science and Technology

Visiting Student ( 2016.07 – 2017.08 )

Current Position: Ph.D. Candidate,

 Nankai University

Zhao Chen, B.S., Beijing Normal University

Research Assistant ( 2016.08 – 2018.07 )

Current Position: Ph.D. Candidate,

National University of Singapore

Dr. Jie-Shun Cui, Ph.D, City University of Hong Kong

Postdoc ( 2016.01 – 2018.08 )

Current Position: Senior Research Scholar

 SUSTech

Jing Pan, M.Sc., Shenzhen University

Lab Assistant ( 2016.08 – 2018.09 )

Current Position: Lab Assistant

 SUSTech

Song-Bo Lu, B.S., SUSTech

Harbin Institute of Technology, M.S.,(2017.9-2019.7)

Current Position: Ph. D. Candidate

 SUSTech

Dr. Hongxin Chai, Ph.D, Beijing Institute of Technology

Postdoc ( 2017.08 – 2019.09 )

Current Position: Teacher

 Xinhua Middle School

Qi-Cheng Huang, B.S., South China Normal University

Harbin Institute of Technology, M.S., (2018.09-2020.07)

Current Position: Teacher

Shenzhen Futian XINZHOU Primary School

Xin-Yu Pang, B.S., SUSTech

Undergraduate ( 2017.02 – 2019.06 )

Current Position: M.Sc.,

 SUSTech

Shan He, B.S., SUSTech

Undergraduate,  (2017.09-2020.07)

Current Position: Ph.D. Candidate,

The University of Hong Kong 

Album